ประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายอับดุลอาซิ เจะเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ระบุว่า การประชุุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็น
การช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ลดความเสี่ยงการทุจริต และพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น  มีการจััดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ได้ออกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ เรื่องนโยบาย no gift policy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *