ข้อมูลพื้นฐานตำบล

ด้านกายภาพ

        ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ตั้งอยู่เลขที่ 227/5 หมู่ 2 บ้านกูเล็ง ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอ ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4058 (ยี่งอ-รือเสาะ) มีพื้นที่ทั้งหมด 30.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,948 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ คือ
ทิศเหนือ               ติดต่อกับ  ตำบลลุโบะสาวอ และตำบลลุโบะบายะ
ทิศใต้                    ติดต่อกับ  อำเภอระแงะ
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  ตำบลละหาร
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  ตำบลจอเบาะ

        ลักษณะภูมิประเทศ

                ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลยี่งอ เป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มในบางส่วน ดังรายละเอียดดังนี้
1.พื้นที่ดอนบริเวณทางตอนใต้ของตำบลลาดลงสู่ทางตอนกลาง ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 1,4,5 และหมู่ที่ 6
2.พื้นที่ราบลุ่มบริเวณทางตอนกลางและเหนือมีความเหมาะสมกับการทำนา ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 7

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ มีครัวเรือนทั้งหมด 1,734 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,876 คน แบ่งเป็น ชาย 3,411 คน หญิง 3,465 คน แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลยี่งอ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอยี่งอ