หัวหน้าส่วนราชการ

  • นางยามีละ ลาเต๊ะ                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ     ติดต่อ 085-672-4667
  • นางสาวพรพิมล ไชยเอียด       หัวหน้าสำนักปลัด                                    ติดต่อ 084-861-5635
  • นางทิพวรรณ จันทรโคบุตร      ผู้อำนวยการกองคลัง                               ติดต่อ 081-599-7304
  • นางสาวนิยัสมินทร์ ดือราแม     ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                    ติดต่อ 086-489-1700
  • นายนิตารมีซี แวดาโอะ            ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ                 ติดต่อ 089-598-8994