วิสัยทัศน์/ภารกิจองค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

“ส่งเสริมการศึกษามุ่งพัฒนาตำบลยี่งอก้าวหน้า”