ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ของ อบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

      ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ ตั้งอยู่เลขที่ 227/5 หมู่ 2 บ้านกูเล็ง ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอ ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4058 (ยี่งอ-รือเสาะ) มีพื้นที่ทั้งหมด 30.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,948 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้ คือ

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ตำบลลุโบะสาวอ และตำบลลุโบะบายะ

ทิศใต้                ติดต่อกับ  อำเภอระแงะ

ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ  ตำบลละหาร

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ตำบลจอเบาะ

      ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลยี่งอ เป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มในบางส่วน ดังรายละเอียดดังนี้

  1. พื้นที่ดอนบริเวณทางตอนใต้ของตำบลลาดลงสู่ทางตอนกลาง ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 1,4,5 และหมู่ที่ 6
  2. พื้นที่ราบลุ่มบริเวณทางตอนกลางและเหนือมีความเหมาะสมกับการทำนา ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 7

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ มีครัวเรือนทั้งหมด 1,734 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,876 คน แบ่งเป็น ชาย 3,411 คน หญิง 3,465 คน แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
1

2

3

4

5

6

7

บ้านบูแม

บ้านกูเล็ง

บ้านลูโบะตะแซ

บ้านบูเก๊ะปาลัส

บ้านกาบุ๊

บ้านคอลอแว

บ้านยี่งอ

313

454

206

383

246

89

43

476

775

394

801

673

230

70

470

846

399

842

645

177

79

946

1,621

793

1,643

1,318

407

149

รวม 1,734 3,419 3,458 6,877

ที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของตำบลยี่งอ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอยี่งอ